เที่ยวลพบุรี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งอยู่เลขที่ 4 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นหน่วยงานภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 เพื่อคุ้มครองดูแลพื้นที่ให้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยของสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์จำพวกนก ทั้งที่เป็นนกอพยพและนกประจำถิ่น ซึ่งบางชนิดเป็นนกที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ อาทิเช่น นกอ้ายงั่ว นกกระสานวล นกกาบบัว นกอีโก้ง และนกกระสาปากเหลือง เป็นต้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าจำพวกนก

สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

น้ำตกวังก้านเหลืองเป็นน้ำตกประหลาดที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติสร้างสรรค์เป็นพิเศษ น้ำตกแห่งนี้เกิดจากน้ำผุด จำนวนหลายจุดที่ผุกขึ้นมาจากลำห้วยเล็กๆชื่อว่า “ห้วยมะกอก” จากจุดน้ำผุดเหล่านี้ น้ำจะไหลคดเคี้ยวเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะมารวมกันที่อ่างน้ำซึ่งเป็นวังหว้างมีสันหินปูนขวางกันอยู่ น้ำที่ไหลเอ่อมาจากต้นน้ำก็จะทิ้งตัวลงไปปะทะกับหินปูน ทำให้เกิดเป็นน้ำตกกว้างกว่า 20 เมตร ลดหลั่นกันไป หลายชั้นดูสวยงามมาก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ป่าซับลังกา เป็นป่าต้นน้ำลำธารของลำสนธิ ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสัก จึงเป็นป่าผืนสุดท้ายของจังหวัดลพบุรี ที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ ประกอบด้วยป่าหลายชนิด มีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าอันสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลากหลายชนิด โดยเฉพาะเลียงผาซึ่งเป็น สัตว์ป่าสงวนอาศัยอยู่ กรมป่าไม้ได้ดำเนินการสำรวจเพื่อประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งชาติ เพื่อรักษาป่าไม้และสัตว์ป่าให้ป่าผืนนี้คงอยู่ตลอดไป และได้มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าซับลังกาเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2529 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 13 เล่ม 103 ตอนที่ 235 ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2529 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จึงมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2530 ที่ตั้งและอาณาเขต เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลลำสนธิ และตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 155 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 96,875 ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ จดเขตท้องที่อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ทิศใต้ จดเขตหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ทิศตะวันออก จดเขตท้องที่อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ทิศตะวันตก จดเขตท้องที่อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบอยู่ในหุบเขา ล้อมด้วยเทือกเขาเป็นรูปก้ามปู ด้านทิศตะวันออกถูกกั้นด้วยเทือกเขาพังเหย ด้านทิศตะวันตากถูกกั้นด้วยเทือกเขารวก มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 140 – 846 เมตร ในเทือกเขาทั้งหมดประกอบด้วยยอดเขา คือ เขาเรดาร์ เขาทหาร เขาพังเหย เขาซับหวาย เขานกกก เขาน้ำดั้น เขาผาผึ้ง เขาผาแดง เขาไม้รวก เขาถ้ำพระ เขาผาไม้แก้ว เขาตะโก เขาอ้ายจัน และยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาพังเหย สูงจากระดับน้ำทะเล 846 เมตร จึงเป็นป่าต้นน้ำของลำห้วยหลายสาย เช่น ห้วยพริก ห้วยกุดตาเพชร ห้วยหินลาว ห้วยสีดา ห้วยประดู่ ห้วยท่าแจง ห้วยใหญ่ ห้วยวังจัน ห้วยวังอิน ห้วยยาง ห้วยพลู ห้วยหนองกระโดน และห้วยลำสนธิ รวมกันเป็นลำสนธิ ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักที่อำเภอชัยบาดาล ความสำคัญของพื้นที่เนื่องจากป่าซับลังกา เป็นป่าผืนสุดท้ายของจังหวัดลพบุรีที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์เป็นป่าต้นน้ำลำธาร และเป็นป่าต้นน้ำลำสนธิ เป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหารของสัตว์ป่า ต้องรักษาไว้เพื่อรักษาความสมดุลในระบบนิเวศ ประเภทของแหล่งธรรมชาติที่น่าสนใจ 1. ประเภทถ้ำ ได้แก่ ถ้ำพระนอก , ถ้ำสมุยกุย , ถ้ำสีดา , ถ้ำผาไม้แก้ว , ถ้ำผาผึ้ง และถ้ำผานกกก 2. ประเภทหน้าผา ได้แก่ หน้าผาไม้แก้ว หน้าผาแดง หน้าผานกกก หน้าผาน้ำย้อย หน้าผาโนนสวรรค์และหน้าผาสุดแผ่นดิน 3. ประเภทน้ำตก ได้แก่ น้ำตกผาผึ้ง น้ำตกสามสวย ได้ไหลรวมกันเป็นห้วยลำสนธิลงแม่น้ำป่าสัก ที่บ้านบัวชุม อ.ชัยบาดาล เป็นป่า อาทิ น้ำหยดแรกป้อน เขื่อนป่าสัก 4. ประเภทป่า ได้แก่ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น ป่าหญ้า และป่าไผ่ เส้นทางเดินป่า มี 2 เส้นทาง 4.1 เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติห้วยพริก – น้ำตกผาผึ้ง เหมาะสำหรับการเดินป่า ได้สัมผัสธรรมชาติที่หลากหลายตลอดเส้นทาง ชมความงามของลำห้วยพริก , น้ำตกผาผึ้งและถ้ำผาผึ้ง ปีนเขาอีกเล็กน้อย ก็จะพบเทือกเขาจันทร์ ระยะทางไป – กลับ3,200 เมตร 4.2 เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติห้วยประดู่ – ถ้ำพระนอก – ถ้ำสมุยกุย (เป็นเส้นทางสะเทินน้ำสะเทินบก) ระยะทางไปกลับ ประมาณ 1,800 เมตร หรือระยะทางการล่องแพ ไปกลับ 1,400 เมตร ชมธรรมชาติที่สวยงาม ความลึกลับของถ้ำผานอกและถ้ำสมุยกุย

น้ำตกสวนมะเดื่อ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

น้ำตกสวนมะเดื่อ ตั้งอยู่ที่บ้านสวนมะเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม (อยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพียง 23 กิโลเมตร ลาดยางตลอดเส้นทาง) เกิดจากตาน้ำที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ใต้หิน ทำให้น้ำใสสะอาด ในลำคลองธรรมชาติ น้ำตกบางชั้นเป็นน้ำร้อนผุดธรรมชาติ ในบริเวณน้ำตก ประกอบด้วยน้ำตกที่สวยงาม จำนวนมากกว่า 12 ชั้น

ป่าจำปีสิรินธร ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

เป็น่าพรุน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์แห่งเดียวในภาคกลาง เกิดจาก น้ำซับ หรือ น้ำผุด จากใต้ดินท่วมขังตลอดทั้งปี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยบาดาล ที่ป่าแห่งนี้ยังพบต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมาก มีพืชพันธุ์หลากหลายชนิด ทั้งยังเป็นป่าแห่งเดียวที่มีต้นไม้ จำปีสิรินธร (Magnolia sirindhorniae Noot.&Chalermglin) ต้นไม้เฉพาะถิ่นของไทย ค้นพบครั้งแรกในปี พ.ศ.2543 เป็นพันธุ์ไม้ในวงศ์จำปา ที่มีลักษณะพิเศษต่างจากจำปี และจำปา ชนิดอื่น ปัจจุบันมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลพบุรี โดยมีกรมป่าไม้ เป็นผู้ดูแล พร้อมทั้งจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในป่าพรุแห่งนี้ ระยะทาง 1,100 เมตร ใช้เวลาเดิน 25 นาที

วัดธรรมิการาม (วัดถ้ำค้างคาว) ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

วัดธรรมิการาม หรือวัดค้างคาว ตั้งอยู่ริมลำน้ำบางขามฝั่งตะวันตก ตำบลบางขาม เหตุที่ชื่อวัดค้างคาวเพราะว่าเดิมมีค้างคาวอาศัยอยู่มาก ปัจจุบันไม่มีแล้วและได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “วัดธรรมิการาม”วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมฝั่งคลองในหมู่ไม้ร่มรื่น สิ่งที่น่าชมของวัดนี้คือ มีภาพเขียนที่ผนังโบสถ์ ซึ่งเป็นภาพเขียนเรื่องพุทธประวัติทั้ง 4 ด้าน ลักษณะของภาพเขียนมีลักษณะแบบตะวันตกเข้ามาปนบ้างแล้ว เช่นการแรเงาต้นไม้ และอื่นๆ เป็นภาพเขียนในสมัยรัชกาลที่ 4 ฝีมือช่างพื้นบ้านที่งดงามมาก

ป่าจำปีสิรินธร ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

เป็น่าพรุน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์แห่งเดียวในภาคกลาง เกิดจาก น้ำซับ หรือ น้ำผุด จากใต้ดินท่วมขังตลอดทั้งปี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยบาดาล ที่ป่าแห่งนี้ยังพบต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมาก มีพืชพันธุ์หลากหลายชนิด ทั้งยังเป็นป่าแห่งเดียวที่มีต้นไม้ จำปีสิรินธร (Magnolia sirindhorniae Noot.&Chalermglin) ต้นไม้เฉพาะถิ่นของไทย ค้นพบครั้งแรกในปี พ.ศ.2543 เป็นพันธุ์ไม้ในวงศ์จำปา ที่มีลักษณะพิเศษต่างจากจำปี และจำปา ชนิดอื่น ปัจจุบันมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลพบุรี โดยมีกรมป่าไม้ เป็นผู้ดูแล พร้อมทั้งจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในป่าพรุแห่งนี้ ระยะทาง 1,100 เมตร ใช้เวลาเดิน 25 นาที

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ ลักษณะเป็นภูเขาหินปูนที่มีสภาพธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว มีพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นที่หายากและใกล้สูญพันธุ์์ รวมทั้งพันธุ์สัตว์ป่าหายากและสัตว์อื่นๆ หลากหลายชนิดอาศัยอยู่ มีถ้ำหินงอกหินย้อยที่สวยงาม เป็นแหล่งศึกษาด้านโบราณคดีของมนุษย์มีอายุประมาณ 1,000 ปี นอกจากนั้นยังพบซากดึกดำบรรพ์(Fossils) ชองสิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยอยู่ในทะเลในอดีต เมื่อประมาณ 280 ล้านปี ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี