เที่ยวยโสธร

กุดกะเหลิบ ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

กุดกะเหลิบ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอยู่เสมอๆ

ป่าทามลำเซบาย ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ลำเซบายเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูน มีต้นกำเนิดในบริเวณรอยต่อของจังหวัดยโสธร สกลนคร และมุกดาหาร เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำใหญ่มีความหลากหลายของพรรณพืชที่แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศ ต้นน้ำของลำเซบายเป็นป่าเต็งรังและป่าดิบแล้งในบริเวณเทือกเขา ในช่วงฤดูฝนตกชุกปริมาณน้ำจากเทือกเขาทางด้านบนจะไหลบ่าลงมารวมกันในบริเวณตอนกลางของลำเซบายซึ่งเป็นแอ่งกะทะ ลำน้ำไม่สามารถระบายปริมาณน้ำลงแม่น้ำมูน จึงเกิดการเอ่อท่วมไปยังสองฝั่งขนานไปกับลำเซบายเป็นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร การเอ่อท่วมของน้ำไม่ได้ท่วมตลอด ท่วมและลดสลับกันไปตามปริมาณการตกของฝน ป่าทามบริเวณตอนกลางของลำเซบายเป็นป่าทามที่มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากยังไม่ถูกบุกรุกทำลายและชุมชนที่อยู่สองฝั่งของลำเซบายได้ช่วยกันดูแลรักษาป่าทามในบริเวณนี้ไว้ และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ป่าทาม ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ป่าทามแห่งหนึ่งที่ลำเซบายไหลผ่าน ซึ่งในพื้นที่นั้นป่าทามเคยถูกทำลายอย่างรุนแรงจะชาวบ้าน จากวิธีคิดกระแสหลัก นอกจากนี้มีปัจจัยที่ทำให้ป่าทามถูกคุกคามนั้น มาจากการขยายตัวของชุมชน เนื่องจากมีจำนวนประชากรมากขึ้น และจับจองพื้นที่เพื่อทำการเกษตร

วัดป่าภูถ้ำพระ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วัดป่าภูถ้ำพระ เป็นวัดที่มีลานหินกว้างและมีถ้ำเป็นส่วนใหญ่ ภายในถ้าจะมีพระพุทธรูปอยู่ในบริเวณนั้นเป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านกุดแห่ หรือกุดแห ตำบลกุดเชียงหมี ห่างจากอำเภอเลิงนกทา 12 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 212 และห่างจากอำเภอเมือง 85 กิโลเมตร ที่เรียกว่า “ภูถ้ำพระ” เนื่องจากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำจำนวนมาก ถ้ำพระนี้เป็นถ้ำใหญ่กว้างประมาณ 3 วา ยาวประมาณ 8 วา ตั้งอยู่ชะง่อนภูด้านทิศใต้ มีทางเข้าไปตามซอกหินเป็นอุโมงค์ จากปากถ้ำเลยไปทางทิศเหนือสามารถเดินลอดไปได้ บนภูเขาลูกนี้นอกจากจะมีบรรยากาศร่มเย็นและร่มรื่นไปด้วยป่าไม้หนาทึบแล้ว บริเวณโดยรอบยังมีถ้ำอื่น ๆ อีก อาทิ ถ้ำเค็ง ถ้ำงูซวง ถ้ำเกลี้ยง และถ้ำพรหมบุตร

กุดกะเหลิบ ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

กุดกะเหลิบ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอยู่เสมอๆ ประวัติกุดกะเหลิบ ชื่อเดิม 1. กุดกะเดิบ 2. กุดแตกเขิบ 3. กุดกะเหลิบ พื้นที่บริเวณกุดกะเหลิบ 18,750 ไร่ 1. สาเหตุที่ได้ชื่อว่ากุดกะเดิบ เพราะในกาลครั้งนั้นป่าดงพงพีอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ต่างๆ นายพรานคนหนึ่งชื่อนายสา พร้อมด้วยทีมงานอีก ได้ออกล่ากวางหนุ่มตัวหนึ่งจากทางทิศใต้กุดกะเหลิบ พรานสาได้ยิงกวางแต่ไม่ถูกกวางหนีตายวิ่งไปทางทิศเหนือ โดยผ่านกุดกะเหลิบไปทางทิศเหนือคือที่ตั้งบ้านโนนค้อ พรานสาเลยสั่งให้พรานอีก 4 คน ไปดักรอทางทิศเหนือ นายพรานสามองเห็นกวางวิ่งผ่านหนองน้ำ กะเดิบกะเดิบไปแล้ว เลยร้องตะโกนบอกเพื่อนนายพรานว่า วิ่งกะเดิบกะเดิบไปแล้ว คนรุ่นต่อมาเลยเรียกแหล่งน้ำแห่งนี้ว่า กุดกะเดิบมาจากกวางวิ่ง 2. สาเหตุที่ได้ช่อว่า กุดแตกเขิบ เพราะนายทาได้ตั้งหมู่บ้านอยู่ทางทิศใต้ของกุดกะเหลิบได้ทำนาอยู่ในที่หนองพอหน้าแล้งน้ำแห้งหมดดินก็แตกเป็นแผ่นๆ คนบริเวณบ้านดงมัน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้หนองแห่งนี้ ได้ใช้เสียมหรือท่อนไม้งัดเอาแล้วเก็บเอาเขียดหรือกบมาเป็นอาหารคนรุ่นต่อมาเลยเรียกว่ากุดแตกเขิบ 3. กุดกะเหลิบสาเหตุที่ได้ชื่อว่า กุดกะเหลิบนายทาซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถหาหยูกยามารักษาโรคเรื้อน(ขี้ทูต) ชาวบ้านดงมันเกิดล้มตามกันมากเข้ามากเข้า นายมัง พันธ์ดวงก็เลยพาเพื่อนๆ อพยพมาตั้งบ้านใหม่ที่บ้านโนนค้อปัจจุบัน นายมัย นายทา มาตั้งที่บ้านโนนค้อเห็นว่าเป็นโนนบ้านที่สูง ซึ่งปลอดภัยจากภาวะน้ำท่วม อีกส่วนหนึ่งก็ขยายไปทางบ้านโนนสวาทปัจจุบัน