น้ำตกศรีสังวาลย์ (อุทยานแห่งชาติผาแดง) ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อปี พ.ศ. 2510 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยือนฐานปฏิบัติการ มว.ตชด.503 บ้านนาหวาย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเสวยพระกระยาหารกลางวันที่น้ำตกบ้านนาหวายและพระราชทานชื่อน้ำตกแห่งนี้ว่า”น้ำตกศรีสังวาลย์”

แชร์บทความนี้

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ